Algemene Informatie en voorwaarden

Algemeen
Het lesmateriaal van de lessen waarvoor het lesgeld is betaald, mag door de cursist worden behouden, doch niet anders worden ge-bruikt dan voor persoonlijke studie. Het auteurs- en eigendomsrecht berust bij Body & Spirit opleidingen. 
 
Certificaat
Na afloop van elke cursus wordt er na voldoende resultaat een certificaat uitgereikt. Let op! Dit certificaat wordt maar 1x verstrekt, dus wees er zuinig op.
 
Inschrijving
Inschrijving is alleen mogelijk met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en nadat Body & Spirit opleidingen de in-schrijving schriftelijk heeft bevestigd. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst inschrijfformulier.
Body & Spirit opleidingen behoudt zich het recht voor:
 - bij overschrijving aanmelders niet te plaatsen
- de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen
- aanmeldingen niet te accepteren
- in de hiervoor genoemde situaties zal Body & Spirit opleidingen zo mogelijk een ander aanbod doen
 
Betaling
Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus dienen de aan de cursus verbonden kosten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Een cursus kan op verzoek in gedeelten worden betaald maar wij maken u erop attent dat de toegang tot de lesdagen alleen kan worden verleend indien wij uw betaling tijdig vooraf hebben ontvangen.
 
Annulering
Annulering dient altijd schriftelijk, email of contactformulier te gebeuren. Tot 1 maand voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd.
Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit wordt niet gerestitueerd.
In overleg met Body & Spirit opleidingen is het mogelijk zich door een andere persoon te laten vertegenwoordigen.
Bij annulering met gegronde reden kan Body & Spirit opleidingen beslissen, zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn, een andere cursus aan te bieden. 

 

Uitsluiting van deelname

Body & Spirit opleidingen behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

Body & Spirit opleidingen behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met Body & Spirit opleidingen niet na komen waardoor zij het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoelijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten.

Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.